Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Přestavba sokolovny a sportovni struktura sokola Šlapanice

Přestavba Sokolovny II. etapa  2019 / 2020

1.1. Předpokládané finanční náklady

  celkem 2019 2020
  Celkové náklady na akci: 18.322.438 13 902 438 Kč 4 420 000 Kč
  Dotace ze státního rozpočtu MŠMT 12.426.987 Kč 12.426.987 Kč 0 Kč
  Spolufinancování celkem JMK + město Šlapanice 3.470.000 Kč 1.475.451 Kč 1.994.549 Kč
 Vlastní zdroje příjemce 2.425.451 Kč 0 Kč 2.425.451 Kč

1.2. Zhodnocení realizace investičního záměru

V rámci realizovaných činností došlo ke zhotovení díla „Sokolovna Šlapanice – přestavba areálu II. etapa“.

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 7. 2019, se společností JOK, a.s., se sídlem Stavební 445/2a, 602 00 Brno, IČO: 25515560.

Společnost byla vybrána v rámci veřejné zakázky, zadávané v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Před zahájením realizace stavebních prací došlo ke všem úkonům, které jsou nutné pro přípravu staveniště. Realizace prací byla zahájena dne 12. 8. 2019, na základě zápisu
o předání a převzetí staveniště. Dne 12. 5. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1 k SoD. Předmětem dodatku č. 1, bylo prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 16 kalendářních dní. Dne 16. 6. 2020 byl uzavřen dodatek č. 2 k SoD. Předmětem dodatku bylo navýšení ceny díla o 10 378,- Kč.

Po celou dobu realizace stavby byla dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Rozsah a předmět díla byl proveden dle článku 2. uzavřené SoD.

K předání ukončeného díla došlo dne 23. 6. 2020 na základě protokolu o předání a převzetí stavby. Součástí byl i soupis vad a nedodělků nebránící provozu a užívání.

Kolaudační souhlas byl vydán dne 18. 6. 2020, který nabyl právní účinnost dne 19. 6. 2020.

1.3. Zhodnocení realizace z finančního hlediska

Celkové investiční náklady akce byly ve výši 18 332 816,- Kč.   Z  této  částky  byly  dotace    ve výši 15.896.987,- Kč a vlastní prostředky žadatele ve výši  2.425.829,- Kč.

K 25.9.2020 byly uhrazeny veškeré faktury v celkové výši 17.435.221,- Kč. Neuhrazeno je 897.595,- Kč dodavateli stavebních prací firmě JOK a.s. tj. pozastávka 5%.

Pozn.: Pozastávka – dle uzavřené SoD s vybraným zhotovitelem, musela být provedena 10% pozastávka na drobné vady a nedodělky nebránící k užívání díla, které mají termín odstranění do 30.9. 2020. Následně, po odstranění většiny vad bylo z této pozastávky uvolněno 5%.

1.4. Zhodnocení realizace z časového hlediska

Dílo bylo realizováno v souladu s Hmg do 30. 6. 2020. K předání ukončeného díla došlo dne 23. 6. 2020 na základě protokolu o předání a převzetí stavby.

Komentáře jsou uzavřeny.