Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Historie

O zřízení sokolské jednoty ve Šlapanicích bylo rozhodnuto na jaře 1892 v hostinci „U Webrů“ (dnešní orlovna). Ustavující schůze byla svolána na 15. května 1892 do obecního hostince Radnice, kam se dostavila i delegace brněnské jednoty. Byly přijaty stanovy a zvolen přípravný výbor, za členy TJ Sokol Šlapanice se na místě přihlásilo 59 členů. První valná hromada sokolské jednoty se konala 28. srpna 1892 opět „U Webrů“, účastnil se jí i starosta župy dr. Fiša a náčelník prof. Hyjánek.  Za starostu byl zvolen učitel Josef Jarolím, náčelníkem se stal obvodní lékař dr. Alois Svoboda. Šlapaničtí šířili od začátku sokolskou myšlenku doma i v okolních vesnicích. Pořádali společné výlety členstva spojené s ukázkami cvičení. Zasloužili se o vznik pobočky v Podolí v roce 1895.

     4. září 1894 věnovaly šlapanické ženy sokolům prapor, pod kterým pochodovali při své sletové premiéře v Praze roku 1895. Dorostenci se veřejnosti poprvé představili roku 1903, ženy si na svou premiéru musely počkat do 10. června 1909, rovněž tak žáci. Za války byly sokolské jednoty na příkaz z Vídně rozpuštěny a 120 šlapanických sokolů narukovalo na frontu. Konec války přinesl rozpad monarchie a samostatnost Československa a Česká obec sokolská se proměnila na Československou obec sokolskou. V jarních měsících roku 1920 byly zahájeny přípravy na vybudování sokolovny. 14. srpna 1921 byl ještě nedokončený spolkový dům s tělocvičnou, kinem a dalším příslušenstvím předán do užívání.

     Ve 30. letech bylo zřízeno loutkové divadlo a ustaven kolektiv mladých divadelních ochotníků. Ze sportu se hrávala odbíjená, stolní tenis, lední hokej, házená, pěstovala se lehká atletika a turistika, vybudovalo se kluziště a uvažovalo se o tenisovém kurtu a koupališti. Ve druhé polovině 30. let bylo zcela dokončeno letní cvičiště a nové kino. Na X. slet sokolstva do Prahy se vypravilo v roce 1938 280 šlapanických cvičenek a cvičenců, převážně v krojích. Mnichov a okupace znamenaly konec. Činnost Sokola byla zakázána 14. dubna 1941. Po válce se situace nezlepšila. V roce 1948 začaly politické čistky. Jako první byly ze Sokola vyloučeni starosta, náčelník, náčelnice a člen divadelního souboru. Tím však vše teprve začalo. Poúnoroví mocipáni nehodlali tolerovat žádné „buržoazní přežitky“.

     Ke znovuobnovení historického Sokola ve Šlapanicích dochází v prosinci roku 1990 v souvislosti s celospolečenskými změnami v našem státě.

Čím vším se zabýváme

     Činnost TJ Sokol Šlapanice vždy byla a i nadále je velice bohatá. V současných oddílech basketbalu, gymnastiky, oddílu sokolské všestrannosti a volejbalu nabízíme široké možnosti vyžití, včetně kvalitních sportovišť a zázemí. Pod vedením zkušených trenérů a cvičitelů zaměřujeme naši činnost především na mládež a každodenní mravenčí a mnohdy nedoceněná práce přináší své výsledky. Naši sportovci dosahují výborných výsledků – v basketbalu působí družstvo mužů ve druhé lize a to navíc na předních příčkách. Jejich dorostenecká složka dokonce hraje druhou nejvyšší ligovou soutěž – 1.národní ligu juniorů U18. Volejbalisté i volejbalistky hrají krajské přebory 1.třídy s mladými kolektivy. Jejich juniorská družstva se zatím daří dlouhodobě udržovat, junioři hrají několikátou sezónu 1.nár.ligu, loni dokonce bojovali o postup do extraligy.

     Velkým a dlouhodobým problémem je absence mládežnických složek v oddílu sokolské všestrannosti. Nad rámec pravidelných sportovních soutěží také každoročně pořádáme tradiční sokolský ples, sokolskou akademii, gymnastické závody Šlapanický koniklec, nohejbalový turnaj Jožův pohár, sokolský turnaj v sálové kopané, basketbalový a volejbalový turnaj generací i volejbalový turnaj Karla Lázničky.

Na co jsme nejvíce hrdí? 

Po generační výměně ve výboru TJ Sokol Šlapanice, ke které došlo v roce 1999, byla nastoupena  náročná cesta s těmito cíli:

– majetko-právní narovnání veškerého nemovitého majetku a odstranění všech nesrovnalostí v katastru nemovitostí
– rekonstrukce, modernizace a pravidelná údržba areálu sokolovny, sportovní haly a volejbalových kurtů
– navázání dobré spolupráce s Městským úřadem ve Šlapanicích a dalšími zájmovými organizacemi
– oslovení široké šlapanické veřejnosti a nabídka pohybových aktivit a kulturního vyžití v kvalitním prostředí

Domníváme se, že tyto nelehké úkoly se nám postupně daří plnit a realizovat a současný Sokol Šlapanice je nepřehlédnutelným subjektem v oblasti tělovýchovy, sportu , kulturního a společenského života ve Šlapanicích.

Naše vize?

     V současném světě není možné udržet Sokol v jeho prvorepublikové podobě. Většina veřejnosti by toto nepřijala, taková je realita. Je třeba, abychom byli moderní organizací nabízející členům i nečlenům Sokola širokou škálu pohybových aktivit probíhajících v moderních prostorách a s odpovídajícím zázemím. Chceme také fungovat jako centrum společenského života ve Šlapanicích. V žádném případě se ovšem neodvracíme od principů a zásad, na kterých organizace Sokol stojí. Na místě je nutno připomenout, že v Sokole nešlo pouze o zdokonalování fyzické kondice, ale také o výchovu k základním lidským hodnotám, na což současná společnost často zapomíná. 

Text byl částečně převzat z knihy Naše Šlapanice autorů Josefa Kopeckého, Jaroslava Kotulána, Jana Šlancara ml. a studentů šlapanického gymnázia