Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Historie

Historie budovy

Budova Sokolovny ve Šlapanicích oslaví v příštím roce své 100 narozeniny. Slavnostní otevření se konalo 14.8. 1921 a velmi záhy se stala budovou celoměstského významu.  Během sta let své existence zažila nejen mnoho významných sportovních a kulturních akcí, ale také se dočkala řady přestaveb, které postupně měnily charakter budovy a areálu kolem ní.  V roce 1937 byla dokončena přístavba nového kina k východní straně budovy u bývalé vlečky tehdejšího cukrovaru.  Po válečných letech v 1947 byla opravena střecha a část jeviště, které bylo poškozeno při bombardování.  V roce 1969 byla na sokolovně realizována nová břízolitová fasáda, v roce 1971 vznikla nad novým kinosálem přístavba sloužící jako zázemí pro cvičence a divadelníky.  K tělocvičně tak přibylo přísálí, tři nové šatny, sprchy, sklad, nářad´ovna a klubovna. Zřízen byl též samostaný zadní vstup do tělocvičny. V letech 1975-77 byla  vybudována společná kotelna pro sokolovnu a kino.  V letech 1981-82 se rekonstruovala elektroinstalace a také kompletní jevištní technologie.

Rekonstrukce a přestavby po r. 2000

Po obnově Sokola v r. 1991 se skoro 10 let řesily majetkoprávní spory a na budově se žádné úpravy a opravy neprováděly. Sokolovna nadále sloužila ke sportovním, kulturním a společenským aktivitám ale nebyla v dobrém stavu. Sál bývalého kina nebyl dlouhodobě využíván.  V souvislosti s těmito fakty se vedení  TJ Sokol Šlapanice  rozhodlo v r. 2000 pro zadání studie a kompletní rekonstrukce a modernizace celé budovy. Výbor vedený starostou Radkem Jurníčkem ve spolupráci s architektonickou kanceláří Archix vedenou arch. Milanem Podroužkem připravil a schválil v r. 2013 projekt kompletní rekonstrukce rozdělený na etapy tak, aby výsledkem byla moderní víceúčelová budova odpovídající požadavkům 21. století.

Hlavním předpokladem úprav stávajícího objektu bylo především snížení energetických ztrát budov a zároveň zlepšení jejich architektonického a stavebně technického stavu včetně dispozičních úprav.  Projekt byl rozdělen do  několika etap, které se postupně daří realizovat. První etapa proběhla v r. 2008 kdy se realizovala generální oprava restaurace včetně nové kuchyně v hodnotě cca 7 mil korun. V druhé etapě byla provedena rekonstrukce bývalého bytu správce na prostory pro provoz dětské skupiny Sokolík, ta byla zkolaudována v roce 2016. V třetí etapě byla provedena kompletní rekonstrukce střech včetně izolací, repasována byla okna hlavního sálu a byla provedena fasáda na historické budově. Došlo také na dispoziční změny v zázemí restaurace to vše v hodnotě cca 9 mil korun. Čtvrtá etapa byla zahájena v roce 2019 a dokončena v letošním roce je nejrozsáhlejší akcí ze všech . Její hodnota přesahuje 18 mil korun a hlavně spočívá v provedení stavebních úprav v bývalém kinosále. Zde proběhlo statické zajistění stávajících železobetonových konstrukcí a odtěžení elevace po bývalém hledišti. Do takto vyčištěného prostoru bylo možné realizovat novou tělocvičnu s posilovnou a nezbytným zázemím.  Další stavební práce se realizovaly ve druhém podlaží, kde probíhaly úpravy přísálí šaten a sprch. Nově se zde vybudovaly veřejné WC, které rozšíří kapacitu zejména při pořádání kulturních akcí. Vznikl zde také malý víceúčelový sál, který je přímo propojen s klubovou místností. Dokončeny byly také všechny fasády jak na historické části Sokolovny tak také na všech přístavbách.

Poslední etapou, kterou zbývá realizovat jsou teréní úpravy včetně vybavení celého předprostoru před budovou Sokolovny.

Věříme, že navržené úpravy po realizaci prodlouží životnost této jedinečné budovy ve Šlapanicích, která i nadále bude sloužit sportovním a společenským aktivitám občanů města.  

Historie Sokola

O zřízení sokolské jednoty ve Šlapanicích bylo rozhodnuto na jaře 1892 v hostinci „U Webrů“ (dnešní orlovna). Ustavující schůze byla svolána na 15. května 1892 do obecního hostince Radnice, kam se dostavila i delegace brněnské jednoty. Byly přijaty stanovy a zvolen přípravný výbor, za členy TJ Sokol Šlapanice se na místě přihlásilo 59 členů. První valná hromada sokolské jednoty se konala 28. srpna 1892 opět „U Webrů“, účastnil se jí i starosta župy dr. Fiša a náčelník prof. Hyjánek.  Za starostu byl zvolen učitel Josef Jarolím, náčelníkem se stal obvodní lékař dr. Alois Svoboda. Šlapaničtí šířili od začátku sokolskou myšlenku doma i v okolních vesnicích. Pořádali společné výlety členstva spojené s ukázkami cvičení. Zasloužili se o vznik pobočky v Podolí v roce 1895.

     4. září 1894 věnovaly šlapanické ženy sokolům prapor, pod kterým pochodovali při své sletové premiéře v Praze roku 1895. Dorostenci se veřejnosti poprvé představili roku 1903, ženy si na svou premiéru musely počkat do 10. června 1909, rovněž tak žáci. Za války byly sokolské jednoty na příkaz z Vídně rozpuštěny a 120 šlapanických sokolů narukovalo na frontu. Konec války přinesl rozpad monarchie a samostatnost Československa a Česká obec sokolská se proměnila na Československou obec sokolskou. V jarních měsících roku 1920 byly zahájeny přípravy na vybudování sokolovny. 14. srpna 1921 byl ještě nedokončený spolkový dům s tělocvičnou, kinem a dalším příslušenstvím předán do užívání.

     Ve 30. letech bylo zřízeno loutkové divadlo a ustaven kolektiv mladých divadelních ochotníků. Ze sportu se hrávala odbíjená, stolní tenis, lední hokej, házená, pěstovala se lehká atletika a turistika, vybudovalo se kluziště a uvažovalo se o tenisovém kurtu a koupališti. Ve druhé polovině 30. let bylo zcela dokončeno letní cvičiště a nové kino. Na X. slet sokolstva do Prahy se vypravilo v roce 1938 280 šlapanických cvičenek a cvičenců, převážně v krojích. Mnichov a okupace znamenaly konec. Činnost Sokola byla zakázána 14. dubna 1941. Po válce se situace nezlepšila. V roce 1948 začaly politické čistky. Jako první byly ze Sokola vyloučeni starosta, náčelník, náčelnice a člen divadelního souboru. Tím však vše teprve začalo. Poúnoroví mocipáni nehodlali tolerovat žádné „buržoazní přežitky“.

     Ke znovuobnovení historického Sokola ve Šlapanicích dochází v prosinci roku 1990 v souvislosti s celospolečenskými změnami v našem státě.

Čím vším se zabýváme

     Činnost TJ Sokol Šlapanice vždy byla a i nadále je velice bohatá. V současných oddílech basketbalu, gymnastiky, oddílu sokolské všestrannosti a volejbalu nabízíme široké možnosti vyžití, včetně kvalitních sportovišť a zázemí. Pod vedením zkušených trenérů a cvičitelů zaměřujeme naši činnost především na mládež a každodenní mravenčí a mnohdy nedoceněná práce přináší své výsledky. Naši sportovci dosahují výborných výsledků – v basketbalu působí družstvo mužů ve druhé lize a to navíc na předních příčkách. Jejich dorostenecká složka dokonce hraje druhou nejvyšší ligovou soutěž – 1.národní ligu juniorů U18. Volejbalisté i volejbalistky hrají krajské přebory 1.třídy s mladými kolektivy. Jejich juniorská družstva se zatím daří dlouhodobě udržovat, junioři hrají několikátou sezónu 1.nár.ligu, loni dokonce bojovali o postup do extraligy.

     Velkým a dlouhodobým problémem je absence mládežnických složek v oddílu sokolské všestrannosti. Nad rámec pravidelných sportovních soutěží také každoročně pořádáme tradiční sokolský ples, sokolskou akademii, gymnastické závody Šlapanický koniklec, nohejbalový turnaj Jožův pohár, sokolský turnaj v sálové kopané, basketbalový a volejbalový turnaj generací i volejbalový turnaj Karla Lázničky.

Na co jsme nejvíce hrdí? 

Po generační výměně ve výboru TJ Sokol Šlapanice, ke které došlo v roce 1999, byla nastoupena  náročná cesta s těmito cíli:

– majetko-právní narovnání veškerého nemovitého majetku a odstranění všech nesrovnalostí v katastru nemovitostí
– rekonstrukce, modernizace a pravidelná údržba areálu sokolovny, sportovní haly a volejbalových kurtů
– navázání dobré spolupráce s Městským úřadem ve Šlapanicích a dalšími zájmovými organizacemi
– oslovení široké šlapanické veřejnosti a nabídka pohybových aktivit a kulturního vyžití v kvalitním prostředí

Domníváme se, že tyto nelehké úkoly se nám postupně daří plnit a realizovat a současný Sokol Šlapanice je nepřehlédnutelným subjektem v oblasti tělovýchovy, sportu , kulturního a společenského života ve Šlapanicích.

Naše vize?

     V současném světě není možné udržet Sokol v jeho prvorepublikové podobě. Většina veřejnosti by toto nepřijala, taková je realita. Je třeba, abychom byli moderní organizací nabízející členům i nečlenům Sokola širokou škálu pohybových aktivit probíhajících v moderních prostorách a s odpovídajícím zázemím. Chceme také fungovat jako centrum společenského života ve Šlapanicích. V žádném případě se ovšem neodvracíme od principů a zásad, na kterých organizace Sokol stojí. Na místě je nutno připomenout, že v Sokole nešlo pouze o zdokonalování fyzické kondice, ale také o výchovu k základním lidským hodnotám, na což současná společnost často zapomíná. 

Text byl částečně převzat z knihy Naše Šlapanice autorů Josefa Kopeckého, Jaroslava Kotulána, Jana Šlancara ml. a studentů šlapanického gymnázia