Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zápis z valné hromady

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL ŠLAPANICE

konané dne 29.března 2023, v sále restaurace Sokec Šlapanice
Počet všech členů jednoty ke dni konání valné hromady 442.
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady 162

Valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno 43 zletilých členů (delegátů) z celkového počtu 43 pozvaných, tj. 100%, valná hromada je schopna usnášení. Dále je VH přítomen 1 host.

1. Zahájení, přivítání hostů

Valnou hromadu zahájil jednatel TJ Sokol Šlapanice Ing. Ivo Kouřil v 18,10 hod.
Přivítal hosty VH, starostku města Šlapanice Mgr. Michaelu Trněnou.

2. Schválení programu

Valná hromada schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem jednoty a obsaženého v pozvánce takto:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Schválení programu VH
 3. Volba komisí (mandátová, návrhová,) a zapisovatele
 4. Zprávy o činnosti TJ za rok 2022 – starosta, zástupci oddílů
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2022, schválení účetní uzávěrky
 6. Zpráva kontrolní komise za rok 2022
 7. Kontrola usnesení z VH 2022
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023 a plán oprav na rok 2023
 10. Diskuse
 11. Usnesení z VH
 12. Závěr

Nikdo z přítomných neměl pozměňující či doplňující návrh programu.
Hlasování: Pro 43 – proti 0 – zdržel se hlasování 0

3. Volba komisí ( mandátová, návrhová, volební, zapisovatel )

Mandátová komise byla navržena ve složení: Jana Vorlová, Michael Sova.
Návrhová komise byla navržena ve složení: Ing. Zdenek Kadlc, Ing. Kouřil Ivo, Jiří Bělouch
Za zapisovatele byl navržen Tomáš Hlobil
Hlasování: Pro 43 – proti 0 – zdržel se hlasování 0
Komise a zapisovatel byli zvoleni podle návrhů.

4. Zprávy o činnosti TJ za rok 2022 – starosta, zástupci oddílů

– komplexní zprávu o činnosti TJ Sokol Šlapanice přednesl starosta TJ Radek Jurníček
– zprávu o činnosti oddílu sokolské všestrannosti přednesl Michael Sova
– zprávu o činnosti oddílu basketbalu přednesl Jiří Bělouch
– zprávu o činnosti oddílu gymnastiky přednesla Jana Vorlová
– zprávu o činnosti oddílu volejbalu přednesl Martin Kadlc
Jednotlivé zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.
VH bere jednotlivé zprávy na vědomí

5. Zpráva o hospodaření za rok 2022, schválení účetní uzávěrky

Zprávu o hospodaření TJ za rok 2021 a účetní uzávěrku předložil Radek Jurníček. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 43– proti 0 – zdržel se hlasování 0
VH bere na vědomí zprávu o hospodaření a schvaluje účetní uzávěrku za rok 2022.

6. Zpráva KRK

Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl Mgr. Aleš Vymazal. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. VH bere na vědomí.

7. Kontrola usnesení z VH 2022

Kontrolu usnesení z VH 2022 shrnul Ing. Zdenek Kadlc s konstatováním, že všechny uložené úkoly VH 2022 byly splněny. Nepodařilo se zajistit zlepšení kvality a aktuálnosti Webových stránek a četnost příspěvků jednotlivých oddílů do periodika Šlapanického zpravodaje. Tyto úkoly nadále trvají.

8. Zpráva mandátové komise

Zprávu mandátové komise přednesla Jana Vorlová. Z celkového počtu 43 pozvaných delegátů je přítomno všech 43 pozvaných s právem hlasovacím. Dále jsou přítomen jeden host.VH se tedy účastní celkem 43 osob.

VH bere na vědomí.

9. Návrh rozpočtu na rok 2023 a plán oprav na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 přednesl Radek Jurníček. Návrh je přílohou tohoto zápisu.
Plán oprav a údržby na rok 2023 předložil Vladislav Pařízek. Plán je rovněž přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 43– proti 0 – zdržel se hlasování 0
Rozpočet a plán oprav na rok 2023 byl schválen.

10. Diskuse

11.Usnesení z VH

Viz samostatný zápis „Usnesení z Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Šlapanice“
Hlasování: Pro 43– proti 0 – zdržel se hlasování 0
Usnesení bylo schváleno.

12. Závěr

Valnou hromadu TJ Sokol Šlapanice ukončil starosta TJ Sokol Šlapanice Radek Jurníček v 20,00 hod.

Ve Šlapanicích, dne 29.března 2023

Zapisovatel: Tomáš Hlobil
Starosta: Radek Jurníček

Komentáře jsou uzavřeny.